Zmeny v mýtnom systéme v Českej republike od 1. 1. 2021

Prinášame vám súhrn dôležitých zmien v systéme elektronického mýta v Českej republike, ktoré budú účinné od 1. 1. 2021:

 • nové parametre pre výpočet mýta
 • preregistrácia vozidiel poháňaných palivom CNG-BIO (výlučne alebo v kombinácii) a spĺňajúcich emisnú normu EURO VI
 • dynamická zmena hmotnosti
 • povinnosť nastavenia aktuálneho počtu náprav aj pre autobusy
 • nové spoplatnené komunikácie
 • zľavy na mýtnom

Nové parametre pre výpočet mýta

Po novom sa sadzby mýtneho skladajú z poplatku za pozemnú komunikáciu, poplatku za znečistenie ovzdušia a poplatku za hluk z prevádzky. V súvislosti s týmito zložkami sa sadzby mýta delia podľa:

 • kategórie pozemnej komunikácie (diaľnice, cesty I. triedy),
 • kategórie vozidla (vozidlá v systéme elektronického mýta okrem vozidiel kategórie M2 a M3, vozidlá  kategórie M2 a M3),
 • emisnej triedy vozidla (do triedy EURO IV, trieda EURO V a EEV, trieda EURO VI, trieda CNG-BIO EURO VI),
 • najväčšej povolenej hmotnosti vozidla alebo jazdnej súpravy (viac ako 3,5 tony a menej než 7,5 tony, najmenej 7,5 tony a menej ako 12 ton, najmenej 12 ton),
 • počtu náprav vozidla alebo jazdnej súpravy (2 nápravy, 3 nápravy, 4 nápravy, 5 alebo viac náprav),
 • obdobia dňa (denná sadzba od 05:00:00 do 21:59:59 h, nočná sadzba od 22:00:00 do 04:59:59 h).

Uvedené zmeny budú premietnuté do faktúr a výpisu mýtnych transakcií (csv). Tieto dokumenty budú po novom obsahovať rozpis predpísaného mýta na jednotlivé typy poplatkov:

 • poplatok za použitie pozemnej komunikácie,
 • poplatok za znečistenie ovzdušia,
 • poplatok za hluk z prevádzky.

Nové sadzby mýta od 1.1.2021

Mýto za užívanie konkrétneho úseku je dané násobkom sadzby a dĺžkou úseku.

Preregistrácia vozidiel poháňaných palivom CNG-BIO (výhradne alebo v kombinácii) a spĺňajúcich emisnú normu EURO VI

Na základe novelizácie nariadenia vlády bude v systéme elektronického mýta od 1. 1. 2021 zavedená nová emisná trieda CNG / BIO E6. Do tejto kategórie budú patriť vozidlá poháňané zemným plynom alebo biometánom (výlučne alebo v kombinácii), a zároveň splňujúce emisné normy EURO VI. Kategórie vozidiel, spĺňajúce emisnú normu EURO VI, tak budú rozdelené do dvoch kategórií podľa typu paliva.

Vozidlá, ktoré boli doteraz v systéme elektronického mýta registrované v emisnej triede EURO VI, a ktoré zároveň spĺňajú podmienku, že sú poháňané zemným plynom alebo biometánom (výlučne alebo v kombinácii), musia o preregistráciu požiadať  zaslaním žiadosti na e-mailovou adresu cngbio@czechtoll.cz. Pri vozidlách kategórie M2 a M3, registrovaných v ČR, sa preregistrácia uskutoční automaticky.

Ak máte zaregistrované jednotky v režime následnej platby (post-paid) v Českej republike prostredníctvom našich palivových MOL Group kariet, môžete požiadať o preregistráciu prostredníctvom svojho obchodného zástupcu. Pošlite nám, prosím, na preregistráciu zoznam evidenčných čísel vozidiel (EČV) spolu s kópiami Osvedčenia o evidencii vozidla časť II. – veľký technický preukaz.

Prevádzkovatelia, využívajúci režim platenia vopred, môžu preregistráciu urobiť sami na akomkoľvek distribučnom a kontaktnom mieste, a to vrátením palubnej jednotky (ukončenie registrácie) a prevzatím novej palubnej jednotky (nová registrácia).

Pri vozidlách spĺňajúcich emisnú normu Euro VI, u ktorých dôjde v budúcnosti k prestavbe pohonných jednotiek na palivo zemný plyn alebo biometán (výlučne alebo v kombinácii), musí byť v mýtnom systéme vykonaná kompletná preregistrácia. Znamená to ukončiť existujúcu registráciu vozidla a vytvoriť novú registráciu vozidla s novými parametrami. Táto zmena musí byť doložená údajmi uvedenými v Osvedčení o evidencii – veľký technický preukaz. Tento postup je rovnaký pre predplatený aj následný režim platenia.

Parametre novo vzniknutej emisnej kategórie sa vzťahujú na vozidlá, ktoré:

 • spĺňajú emisnú normu kategórie EURO VI a súčasne
 • v Osvedčení o evidencii majú uvedenú jednu z nasledujúcich skratiek: NG, CNG, LNG, D-CNG, BIO METAN, METAN, ERDGAS NG, METANO, NM+CNG, BA+CNG, NM+LNG, BA+LNG.

Žiadosť o preregistráciu musí obsahovať:

 • súpis Evidenčných čísiel vozidiel, ktoré majú nárok na zaradenie do novej emisnej triedy,
 • do prílohy e-mailu je potrebné priložiť Osvedčenie o evidencii časť II. (veľký technický preukaz) príslušných vozidiel.

Dynamická zmena hmotnosti

Od 1. 1. 2021 bude v mýtnom systéme zavedená dynamická zmena hmotnostnej kategórie. Znamená to, že zaradenie vozidla do hmotnostnej kategórie sa mení v závislosti od pripojenia a odpojenia prípojných vozidiel k vozidlu. Sadzba mýta za konkrétnu jazdu vozidla bude odvodzovaná od aktuálnej hmotnosti vozidla/jazdnej súpravy v čase jazdy.

Dynamická zmena hmotnostnej kategórie bude uplatňovaná v závislosti od:

 • registrovanej najväčšej povolenej hmotnosti vozidla,
 • registrovaného základného počtu náprav,
 • aktuálneho počtu náprav v čase jazdy.

Konkrétne prevedenie dynamickej zmeny hmotnosti bude závislé na hmotnostnej kategórii vozidla:

 • pre vozidlá  hmotnostnej kategórie (3,5t - 7,5 t) bude pri oceňovaní mýtnych udalostí použitá sadzba mýtneho z vyššej hmotnostnej kategórie (<7,5 t/12 t) v prípade, že registrované vozidlo za sebou pripojí prípojné vozidlo s dvomi a viac nápravami,
 • pre vozidlá hmotnostnej kategórie (<7,5 t/12 t) bude pri oceňovaní mýtnych udalostí aplikovaná sadzba mýtneho z vyššej hmotnostnej kategórie (≥12 t) v prípade, že registrované vozidlo za sebou pripojí prípojné vozidlo s jednou alebo viac nápravami.

V súvislosti s rozdelením sadzieb hmotnostných kategórií sa zvyšuje dôležitosť zadávaného parametra najvyššej povolenej hmotnosti. S ohľadom na dynamickú zmenu hmotnosti je tiež veľmi dôležitým parametrom základný počet náprav. Preto je treba na tieto parametre brať pri registrácii vyšší zreteľ.

Podľa informácií spoločnosti Czechtoll zo 14. 12. 2020 sa dynamická zmena hmotnosti bude aplikovať aj na vozidlá kategórie M2 a M3.

Povinnosť nastavenia aktuálneho počtu náprav aj pre autobusy

Podľa nových parametrov mýtnych sadzieb sa na vozidlá kategórie M2 a M3 po novom vzťahuje povinnosť na nastavenie aktuálneho počtu náprav na palubnej jednotke pre jazdu na spoplatnenej komunikácii.

Novo sprevádzkované spoplatnené komunikácie

 • D48 Rybí - Příbor Východ v celkovej dĺžke 11,53 km
 • D06 Nové Strašecí - Krušovice v celkovej dĺžke 9,8 km

Zľavy na mýtnom

Od 1. 1. 2021 sa menia hraničné hodnoty a percentuálne výšky zliav na mýte.

Ak celková výška časti mýtneho poplatku za využívanie spoplatnenej pozemnej komunikácie u vozidla v systéme elektronického mýta dosiahla:

 • mýto ≥ 65 000 Kč, poskytne sa zľava vo výške 6 %,
 • mýto ≥ 95 000 Kč, poskytne sa zľava vo výške 9 %,
 • mýto ≥ 170 000 Kč, poskytne sa zľava vo výške 11 %,
 • mýto ≥ 270 000 Kč, poskytne sa zľava vo výške 13 %.