AKO ZABRÁNIŤ PODVODOM S PALIVOVÝMI KARTAMI

Počet bezhotovostných platieb rastie

Bezhotovostné platby spolu s nástrojmi a technikami na ich používanie sú v bežnom živote čoraz dôležitejšie. V celej Európe sa zvyšuje aj používanie palivových kariet a bezkontaktných zariadení na platenie mýta.

Vďaka ním môžu vodiči cestných dopravných spoločností platiť pohodlne, bez hotovosti na čerpacích staniciach, aj na spoplatnených cestných úsekoch. Palivové karty zároveň poskytujú manažérom vozových parkov možnosť väčšej kontroly vodičov/vozidiel pri riadení nákupov, počte transakcií, ich frekvencii a lokalite.

Zvýšené riziko podvodov

Nárast v používaní nástrojov bezhotovostnej platby priťahuje záujem podvodníkov a zvyšuje riziko podvodov. Ich počet sa v uplynulých rokoch v celej Európe výrazne zvýšil, pretože čoraz viac transakcií sa uskutočňuje online a zvyšuje sa aj hodnota každej transakcie.

Zločinci používajú čoraz sofistikovanejšie techniky na získavanie údajov z kariet a transakčných zariadení. Preto je pre spoločnosti mimoriadne dôležité venovať pozornosť prevencii proti podvodom – a to na úrovni správy vozového parku, aj na úrovni vodičov.

Oblasti a typy podvodov

Typy podvodných prípadov
Pri podvodoch rozlišujeme vo všeobecnosti externé a interné protiprávne konania (tretia strana, zločinci alebo zapojenie používateľa/držiteľa karty).

 • Podvody:
  • skryté prečítanie alebo skopírovanie údajov z karty (pri poškodených čítačkách kariet na výdajných stojanoch, prenosné čítačky dát sa používajú na zastávkach nákladných vozidiel, odpočívadlách, v kaviarňach, ktoré často navštevujú dopravcovia)
  • podvody so stratenými a odcudzenými kartami (so zapísaným PIN kódom alebo jednoduchým PIN kódom, odcudzené karty môžu byť použité podvodným spôsobom)

Prevencia / ochrana

My ako spoločnosť vydávajúca kartu robíme všetko pre ochranu palivových kariet, spolupracujeme s medzinárodnými združeniami, políciou a partnermi, aby sme dosiahli najvyššiu úroveň bezpečnosti. Je však veľmi dôležité zdôrazniť, že aj držitelia/užívatelia kariet majú veľkú zodpovednosť za bezpečné zaobchádzanie s kartami.

Pomáhame našim obchodným partnerom používať palivové karty bezpečne. Zhrnuli sme pre vás najdôležitejšie pravidlá, úlohy a kroky, ktoré sa oplatí poznať a dodržiavať, aby sme spoločne minimalizovali možné podvody a zneužitie palivových kariet MOL.

TIPY & TRIKY

S PALIVOVOU KARTOU TREBA ZAOBCHÁDZAŤ ROVNAKO OPATRNE AKO S BANKOVOU KARTOU

 • Chráňte svoju kartu akoby to bola hotovosť
 • Pri realizácii transakcie majte kartu stále na očiach
 • Nikdy nepoužívajte kartu v termináli, ktorý vyzerá, že s ním niekto manipuloval (voľné alebo dodatočné časti pripevnené k zariadeniu, lepiaca páska alebo zvyšky lepidla).
FRAUDFRAUD

S PIN KÓDMI TREBA ZAOBCHÁDZAŤ BEZPEČNE A SPRÁVNE

 • Palivovú kartu a PIN kód vždy uchovávajte na bezpečnom mieste a oddeľte ich od seba
 • Nikdy nepíšte ani nelepte PIN kód na kartu, neodkladajte kartu a PIN kód na to isté miesto
 • Nikdy neposkytujte svoj PIN kód tretej strane
 • Z času na čas si zmeňte PIN kód v Kartovom centre (youtube.com/watch?v=9muWbd_AHgc&list=PL09fa0xnjT0w9-5OKtmFvsxIFALSR_Nuf&index=7).
 • Ak dôjde k zmene osoby, ktorá kartu používa, zmeňte PIN kód karty.
 • Údaje o používateľoch Kartového centra priebežne aktualizujte a zablokujte prístup používateľom, ktorí už nie sú na správu kariet kompetentní.
FRAUDFRAUD

STRÁŽTE SI KARTU

 • Fyzicky chráňte kartu pred nepovolanými osobami
 • Okamžite nahláste stratu palivovej karty a čo najskôr ju znefunkčnite
 • Ak dôjde k neoprávnenému tankovaniu / nákupu s vašou palivovou kartou, bezodkladne nám to nahláste
 • Nikdy svoju kartu nikomu nepožičiavajte
 • Majte kartu na očiach pri platení
 • Po doručení obnovenej karty starú kartu prestrihnite a zlikvidujte
FRAUDFRAUD

LIMITUJTE POUŽÍVANIE KARIET PODĽA POTRIEB VAŠEJ SPOLOČNOSTI

 • Nastavte tovarový kód palivových kariet a povoľte nákup sortimentu tovarov a služieb v súlade s vašimi nákupnými zvyklosťami a s ohľadom na význam pre kontinuitu vášho podnikania
 • Používajte denné, týždenné a mesačné limity - upravujte ich priebežne podľa svojich potrieb
 • Nikdy nezdieľajte parametre svojej karty (napr. limit karty) s tretími stranami
 • Nastavenia kariet môžete spravovať prostredníctvom Kartového centra (molgroupcards.com/sk/novinky/nastavte-si-vlastne-limity-na-palivovej-karte-zvysite-jej-bezpecnost).
 • Keď z vašej spoločnosti odíde používateľ karty, požiadajte ho o vrátenie karty alebo jeho kartu po odchode z vašej spoločnosti deaktivujte.
FRAUDFRAUD

PRAVIDELNE KONTROLUJTE AKTIVITY S KARTOU

 • Pravidelne používajte v Kartovom centre reporty o transakciách (napr. rýchly report alebo detailný report transakcií) . Pravidelné sledovanie týchto reportov môže pomôcť eliminovať tankovanie a nákupy, ktoré sa líšia od vašich nákupných zvyklostí
 • Poznajte bežné zvyklosti - spotreba paliva a výdavky by mali byť pre jednotlivé trasy do istej miery konzistentné
 • Vyhľadávajte nákupy, ktoré sa nezhodujú s vašimi štandardnými jazdami a aktivitami
FRAUD

VZDELÁVAJTE VODIČOV, ABY STAROSTLIVO CHRÁNILI SVOJE PALIVOVÉ KARTY

 • Vytlačte pre vodičov pravidlá používania PIN kódu a manipulácie s kartou
 • Vysvetlite im dôsledky zneužitia palivovej karty. Je dôležité zdôrazniť, že tieto zneužitia a podvody sú nezákonné a môžu byť dôvodom na ukončenie pracovnej zmluvy. Mali by porozumieť podmienkam a podpísať potvrdenie o absolvovaní školenia
 • Vyškoľte svojich vodičov, aby kontrolovali čítačky kariet. Pri akýchkoľvek známkach neoprávnenej manipulácie, ako napríklad viditeľné odstránenie nálepky okolo čítačky, by mal vodič spozornieť.
FRAUD

Kartové centrum

Užívateľsky komfortná platforma pre správu palivových MOL Group kariet vám umožní kontrolu nákladov za tankovanie vo vašej spoločnosti. Umožní vám tiež správu PIN kódov ku kartám, nastavenie kariet, objednávanie, blokovanie či reporting. Navštívte Kartové centrum a urobte kroky k prevencii proti podvodom (molgroupcards.com/sk/kartove-centrum).