Nové VOP pre palivové MOL Group GOLD karty

Vážení obchodní partneri,

radi by sme vám predstavili naše nové Všeobecné obchodné podmienky pre používanie palivových MOL Group GOLD kariet ("VOP").

Tento dokument je prehľadný, zrozumiteľný a po formálnej aj obsahovej stránke viac zodpovedá potrebám našich zákazníkov. Veríme, že jasné a stručné formulácie prispejú k lepšiemu vzájomnému pochopeniu a umožnia vám jednoduchšiu orientáciu v obchodných, právnych, ale aj praktických otázkach používania svojich palivových kariet. 

Základné pravidlá fungovania palivových kariet sa nemenia. Ich používanie bude teda aj po nadobudnutí platnosti a účinnosti nových VOP rovnako pohodlné ako doteraz. Nové VOP nadväzujú po obsahovej stránke na doterajšie podmienky, s týmito zmenami:  

 • Označenie palivovej karty: v nových VOP sme výslovne zakotvili informatívny charakter označenia, vrátane EČV (bod 3.2.)
 • Individuálny nápis a identifikátor pre garážové a sudové karty: v súlade s platnou legislatívou nebudú obsahovať osobné údaje (bod 4.3.)
 • Palivové karty vám zasielame prostredníctvom pošty ako poistenú zásielku, nie je potrebné ich osobne vyzdvihovať (bod 5.3.) 
 • Pre vylúčenie pochybností sú v nových VOP výslovne upravené aj podmienky poskytnutia palivových kariet tretím osobám (bod 6.4.)
 • Zablokovaný PIN kód k palivovej karte z dôvodu troch nesprávnych zadaní je možné odblokovať cez Biznis linku, 0800 111 811 (bod 6.11.)
 • Pri automatickej obnove palivovej karty zostáva zachovaný aj PIN kód (6.20.)
 • Pri ukončení zmluvy alebo po skončení platnosti palivových kariet ich stačí znehodnotiť (bod 6.22.), nie je potrebné nám karty posielať späť
 • Podmienky akceptácie v zahraničí sme prehľadne spracovali do prílohy č. 2 k VOP: Akceptácia palivových MOL Group GOLD kariet EUROPE v zahraničí 
 • Nové VOP prehľadnejšie upravujú kúpnu cenu a výšku zľavy (čl. 8)
 • Ak máte záujem o elektronickú fakturáciu, stačí vyplniť jednoduchý formulár (10.5.)
 • Zhrnuli sme základné informácie o zmluve do samostatného článku (čl. 11.), a zároveň sme pre niektoré vybrané prípady pripravili jednoduché formuláre, ktorými si môžu zmluvné strany vzájomne oznamovať zmeny bez potreby uzatvárania dodatku k zmluve (bod 11.3)
 • Upresnili sme podmienky zabezpečenia pohľadávok vzniknutých na základe zmluvy (bod 12.4.) 
 • Služby súvisiace s používaním a správou palivových kariet (aktivácia, blokovanie a iné) sú aj naďalej bez poplatkov; aktuálnu výšku poplatku za vydanie palivovej karty nájdete vždy na našom webe (bod 17.1.)
 • VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť v rovnaký deň; o akýchkoľvek zmenách vás budeme informovať najneskôr 30 dní vopred (bod 19.3.)

Naše nové VOP nadobudnú platnosť a účinnosť 1. novembra 2020. Ich úplné znenie je k dispozícii tu.

Veríme, že túto zmenu privítate. V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností neváhajte kontaktovať svojho obchodného zástupcu alebo využite služby našej Biznis linky 0800 111 811.


S úctou,

Mgr. Marián Scheibenreif
vedúci útvaru Produktový manažment – Palivové karty